Koátka z naší chovatelské stanice
Kittens from Moravia Mystery

 

    

D Moravia MYSTERY

24.5.2010

IC Howard von Hunady x History of Sarah Bell Arden


Donny, Dorothy , Dandy


Donny 
- kocourek seal silver tabby point

Více /more

Dandy ♂- kocourek chocolate silver tabby point

Více /more

Dorothy ♀- kočička seal silver point

Více /more

C Moravia MYSTERY

15.4.2009

CH Gypsy Petty Smith x  Dido Bell Arden

Catty - kočička lila point ♀

Více

B Moravia MYSTERY

31.12.2008

Gypsy Petty Smith x History of Sarah Bell Arden

Baddy -  kocourek seal point

Více
 

Bastien - kocourek chocolate silver point

Více
 

Bonny - kocourek seal point

Více
 

 

Benjamin - kocourek longhair, seal point ♂

Více
 

 

Beany - kocourek longhair, seal point  ♂

Více
 

Becky - kočička seal silver point

Více
 

A Moravia MYSTERY

29.6.2008

Cedrik von Hunady x History of Sarah Bell Arden

Alfi♂, Archie♂, Akim♂, Ally♀

 

Alfi - kocourek seal point ♂

Více

 

Archie - kocourek seal silver point ♂

Více

 

Akim - kocourek seal silver point ♂

Více

 

Ally - kočička dlouhosrstá seal siver point ♀

Více